Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem ................. jest Urząd Gminy Krzeszowice (UG Krzeszowice) z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym UG Krzeszowice są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UG Krzeszowice.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym UG Krzeszowice chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność UG Krzeszowice lub ich autorów.
 4. Ochronie nie podlegają dokumenty publiczne wytworzone przez pracowników Urzędu.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego UG Krzeszowice jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym UG Krzeszowice w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody UG Krzeszowice, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym UG Krzeszowice, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego UG Krzeszowice, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla UG Krzeszowice, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym UG Krzeszowice jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody UG Krzeszowice.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody UG Krzeszowice na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym UG Krzeszowice, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego UG Krzeszowice poprzez podanie źródła w postaci "www.............pl - Urząd Gminy Krzeszowice"
 8. Otrzymując dostęp do stron UG Krzeszowice użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. UG Krzeszowice nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności UG Krzeszowice

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. UG Krzeszowice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego UG Krzeszowice lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. UG Krzeszowice nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych UG Krzeszowice (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez UG Krzeszowice wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. UG Krzeszowice ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

logo IntraCOM.pl Agencja Interaktywna KatowiceAgencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl 
 

tel.: +48 32 351 82 50; fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
system zarządzania treścią InCMS

do góry